Filteri

Cena:

Jezik knjige:

Sortiraj po:

Sa popustom

Resetuj

Terms and Conditions

Ova pravila imaju svojstvo Ugovora između: Preduzetnika Nemanje Kovačević PR EPIC FANTASY SHOP, kao vlasnika Internet platforme “Epic Fantasy shop”, PIB: 111354300 (u daljem tekstu: “Platforma”)

i

Korisnika Platforme, koji su bliže definisani u skladu sa tačkom 2. ovih uslova korišćenja (u daljem tekstu: “Korisnik”)

(zajedno u daljem tekstu zajedno označeni kao: “Ugovorne strane”)

1. Opšte odredbe1.1. Primarni cilj Platforme jeste da omogući trgovinu robom, u Srbiji, koja je u isključivo u tematici fantastike.

1.2. Ovim uslovima korišćenja uređuju se opšti uslovi za članstvo, način registracije Korisnika, prava i obaveze Korisnika, ograničenja odgovornosti, način vršenja kupoprodaje, kao i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje internet Platforme, a koja se nalazi na internet adresi www.epicfantasyshop.com i koji posluje kao pružalac usluge informacionog društva.

1.3. Uslovi korišćenja uređuju opšta pravila za korišćenja Platforme. Svako korišćenje Platforme u celosti ili bilo kog njenog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje Platforma pruža i kršenjem Uslova korišćenja.

1.4. Platforma je namenjena omogućavanju kupoprodaje putem interneta i drugim sredstvima komunikacije između Korisnika Platforme. Registracijom za pristup Platformi za kupoprodaju, kao i jednokratnim pristupom Platformi radi realizovanja kupoprodaje (kupovina korišćenjem opcije “Gost korisnici”), Korisnik izjavljuje da je obavešten o sadržini Uslova korišćenja, te da ujedno prihvata njegove odredbe, a obavezan je da prilikom korišćenja Platformi u bilo koje svrhe poštuje i važeće propise Republike Srbije.

2. Registracija2.1. Za korišćenje Platforme i svih njenih servisa neophodna je registracija Korisnika, otvaranjem naloga na Platformi. Nije neophodno registrovati se na platformu ukoliko kupujete proizvod. Prilikom registracije Korisnik je dužan da prihvati ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti, kao i da ostavi sledeće informacije, kako bi se uspešno registrovao i otvorio nalog: ● Ime ● Prezime ● Email adresa ● Grad ● Država ● Lozinka

2.2. Nakon davanja svih infomacija iz tačke 2.1, Platforma će Korisniku poslati na email link za aktivaciju naloga.

2.3. Registracijom za pristup Platformi Korisnik se, takođe, obavezuje da da ostavi tačne podatke o sebi, jer u suprotnom neće biti u mogućnosti da koristi Platformu.

3. Korisnici PlatformeKorisnicima Platforme smatraju se registrovani korisnici i Gosti korisnici i to na sledeći način:

3.1. Registrovani korisnici, odnosno pravna ili fizička lica koja su se registrovala radi vremenski neograničenog korišćenja Platforme (do prestanka članstva), a u svrhe kupoprodaje, odnosno, u informativne svrhe, i koja nakon registracije prijavom pristupaju Platformi, a na način propisan ovim Uslovima korišćenja.

3.1.1. Registrovani korisnici koji su EFS verified jesu većinski pravna lica, i određena fizička lica, koja sa Platformom sklapaju posebnu vrstu Ugovora koji se odnosi na biznis korisnike Platforme, i koji imaju posebno predvidjena prava i obaveze. EFS verified korisnici dobijaju posebnu oznaku (bedž) u okviru Platforme. EFS verifikovani korisnici, odnosno prodavci i umetnici su u striktnom dogovoru sa vlasnikom platforme Epic Fantasy Shop i mogu da prodaju proizvode i na taj načun poštovati odredjena prava kako bi korisnici imali bezbednu kupovinu.

3.2. Gosti korisnici jesu lica koja jednokratno pristupaju Platformi sa ili bez registracije/prijave, radi korišćenja Platforme u informativne svrhe i/ili radi obavljanja kupovine na sajtu i/ili radi obavljanja kupovine na sajtu, a na koja se Uslovi korišćenja primenjuju shodno, odnosno samo tamo gde ima mesta njihovoj primeni. U slučaju preduzimanja koraka u smeru obavljanja kupovine ona se ima obaviti u skladu sa uslovima i na način propisan ovim Uslovima korišćenja;

4. Pravila ponašanja i ograničenja na PlatformiKorisnici se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja obavezuju da će se uzdržavati od navedenih radnji i poštovati sledeća ograničenja:

4.1. Objavljivanje bilo kog sadržaja koji je nezakonit, neistinit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemirujući, vulgaran, nepristojan, i dovesti do govora mržnje, rasne, seksualne, verske ili nekog drugog oblika diskriminacije;

4.2. Objavljivanje bilo koje informacije koja može biti invazivna na nečiju privatnost ili na bilo koji način kršiti prava bilo kojeg drugog Korisnika ili bilo koje treće strane;

4.3. Objavljivanje informacija koje su poverljive i/ili komercijalno osetljive, odnosno koje se definišu kao poslovna tajna;

4.4. Objavljiivanja bilo kog sadržaja koji krši bilo koje pravo intelektualne svojine, a posebno patent, žig ili autorsko prava bilo koje strane, osim ukoliko ne postoji licenca za to;

4.5. Korisnik se obavezuje da neće postavljati sadržaj koji je u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju.

4.6. Korisnik se posebno obavezuje da neće postavljati sadržaj koji nije u vezi sa osnovnom svrhom i već određenim kategorijama na samoj Platformi, kao i da neće namerno postavljati sadržaj(proizvode) u pogrešnim kategorijama.

4.7. Korisnik neće više puta objavljivati isti ili sličan sadržaj, niti u okviru svog sadržaja promovisati neki drugi sadržaj, a što uključuje postavljanje linkova drugih kompanija, online prodavnica, a posebno konkurentskih platformi u opisu sadržaja.

5. Kršenje pravila ponašanja i ograničenjaU slučaju kršenja pravila ponašanja i ograničenja predvidjenih u članu 3. ovih Uslova, Platforma će:

5.1. Poslati opomenu Korisniku da, u tačno odredjenom roku, ukloni ili izmeni sadržaj koji je protivan ovim Uslovima korišćenja.

5.2. Ukoliko Korisnik u predviđenom roku ne preduzme mere kako bi uskladio/izmenio sadržaj, Platforma zadržava pravo da Korisniku privremeno suspenduje nalog ili zabrani pristup Platformi.

5.3. Ukoliko dođe do suspenzije ili zabrane pristupa Platformi, Korisnik nema pravo na naknadu štete zbog nemogućnosti korišćenja Platforme, koju je sam izazvao.

6. Cene i načini plaćanja6.1. Cene su određene isključivo od strane Korisnika Platforme i po pravilu su fiksne. Korisnici, odnosno EFS verifikovani prodavci, samostalno odlučuju o eventualnim popustima na odredjenim proizvodima, kao i o navođenju drugih elemenata koji bliže definišu cenu;

6.1.1. Obavezni elementi koje svaki proizvod mora da sadrži kako bi ispunio ove Uslove korišćenja jesu: glavna kategorija kojoj proizvod pripada, eventualna podkategorija; naslov, odnosno opis proizvoda; fotografija proizvoda; stanje proizvoda; detalji vezani za dostavljanje proizvoda (cena kao i informacije o tome ko snosi troškove);

6.2. Trenutno platforma podržava samo sledeće načine plaćanja proizvoda:

● Plaćanje kešom prilikom preuzimanje paketa od kurirske službe. Kupac plaća cenu proizvoda i cenu dostave koja je prethodno kupcu izlistana neposredno pred kupovinu.

7. Prestanak korišćenja Platforme7.1. Korisnik ima pravo da u svakom trenutku prestane sa korišćenjem Platforme, tako što će izbrisati svoj nalog, a sve u skladu sa Politikom privatnosti.

7.2. Korisnik ima pravo da u roku od 1 godine od momenta kada izbriše nalog sa Platforme, ponovo aktivira isti, kada će mu se informacije koje jeposedovao na tom nalogu do trenutka brisanja ponovo vratiti.

7.3. Nakon proteka rok od 1 godine od momenta brisanja naloga, svi korisnički podaci će biti zauvek izbrisani.

8. Isključenje odgovornosti Platforme8.1. Platforma pruža usluge u vezi sa realizacijom elektronske trgovine i predstavlja pružaoca usluge informacionog društva u smislu člana 3. Zakona o elektronskoj trgovini, stoga se imaju primeniti članovi koji se odnose na isključenje odgovornosti. 8.2. Korišćenje Platforme je na isključivu odgovornost Korisnika. Platforma će zaštititi kupca ukoliko postoji materijalna šteta na proizvodu, ili ukoliko proizvod nije stigao prema opisu sa platforme. U tom slučaju platforma će se postarati da kupac dobije povraćaj novca ili zamenu proizvoda. . 8.3. Platforma nije u mogućnosti da garantuje neprekidnost korišćenja Platforme, niti je na bilo koji način odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost bilo kojeg pojedinačnog dela Platforme, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe Platforme, zbog eventualnih tehničkih problema ili više sile. 8.4. Platforma nije odgovorna za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući tu i sistemski sat, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (operatori internet usluge) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija. 8.5. Platforma ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje Korisnici unose prilikom registracije na Platformi, a sami Korisnici se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašavaju da su dužni da prilikom registracije unesu tačne podatke 8.6. Platforma kao pružalac usluge informacionog društva, nije odgovorna za bilo koji sadržaj koji objavljuju ili dele sami Korisnici (uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije, opise predmeta, komentare i druge korisnički generisane sadržaje), budući da ne inicira prenos korisničkih sadržaja, ne vrši odabir korisničkih sadržaja koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u korisničkim sadržajima, niti bira samog primaoca korisničkog sadržaja, a sve u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini (čl.16 ZET); 8.7. Platfroma ne odgovara za povrede prava intelektualne svojine od strane Korisnika, koje se mogu odnositi na predmete kupoprodaje za koje, eventualno, nije obezbedjena licenca, odnosno, za predmete na kojima je bespravno iskorišćen žig ili drugo obeležje. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja smatra se da Korisnik poseduje neophodne licence. 8.8. Platforma ne odgovara za štetu ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr. 8.9. Korisnik se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašava da Platforma ne može biti odgovorna za ponašanje drugih Korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije. 8.10. Platforma može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, a zbog redovnog održavanja sistema ili u slučaju njegovog unapređenja. O privremenoj ili ograničenoj dostupnosti Platformi, korisnici će blagovremeno biti obavešteni, putem objave na svojim internet stranicama, društvenim mrežama ili na drugi pogodan način. 8.11. Platforma zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svojih Platformi, kao i usluga koje pruža i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta Platformi, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

9. Zaštita prava9.1. Platforma će u svakoj pojedinačnoj prilici se potruditi da pruži punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja, a na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sve u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini. Ukoliko to nije u nadležnosti Platforme, Korisnik će biti upućen da svoje pravo ostvari pred nadležnim organom.

10. Nadležnost i merodavno pravo10.1. Za eventualne sporove nastale u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, kao i u vezi sa korišćenjem Platforme, nadležan je Privredni sud u Beogradu, a merodavno je pravo Republike Srbije.

11. Izmene i dopune11.1. Platforma zadržava isključivo pravo da u svakom trenutku izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja Platforme, i obavezuje se da će Registrovane korisnike blagovremeno obavestiti o navedenim promenama na način što će im biti dostavljeni putem email adrese koju su registrovali, kao i da će ih objaviti na Platformi na vidnom mestu.
0